Statut

Na podlagi 6., 8. in 22. člena Statuta Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM (v nadaljevanju KSS PERGAM), so člani sindikata na skupščini v Ljubljani, dne 15.4.2010, sprejeli

 

STATUT SINDIKATA VETERINARJEV SLOVENIJE

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Sindikat veterinarjev Slovenije je samostojna, nestrankarska, interesna organizacija delavcev, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov.

 

2. člen

Ime sindikata je: Sindikat veterinarjev Slovenije, skrajšano SVS  (v nadaljevanju: SVS), s sedežem v Ljubljani, Trg OF 14.

 

3. člen

SVS je pravna oseba in samostojen nosilec pravic in obveznosti, opredeljenih v mednarodnih konvencijah, tem statutu, statutu in drugih aktih KSS PERGAM ter drugih aktih.

 

4. člen

 SVS ima svoj pečat :

–  pečat je okrogle oblike – premera 3,5 cm

–  na obodu je zapis: zgoraj:- » KSS Pergam «

spodaj: –  » Sindikat veterinarjev Slovenije «

–  v sredini je simbol – logo veterinarjev, izraženem z veliko črko »V« in ESKULAPOVIM simbolom v črki v, na obeh straneh črke v sta črki S.

SVS ima svoj transakcijski račun in pravni status sindikata dejavnosti v okviru delovanja zveze KSS PERGAM.

 

5. člen

 Sindikat veterinarjev Slovenije je organiziran za območje Republike Slovenije kot sindikat poklica , v kateri se usklajujejo in uresničujejo interesi članov sindikata.

 

6. člen

 V SVS se delavci združujejo, da bi uresničevali in zagotavljali:

–  ekonomski in socialni položaj in interese v skladu z mednarodnimi konvencijami in ustavo RS,

–  varstvo in zaščito svojih pravic in interesov z vsemi oblikami aktivnosti, vključno s stavko,

–  pravico do soodločanja o temeljnih ekonomskih in socialnih vprašanjih,

–  solidarnost in solidarnostno pomoč,

–  strokovno izobraževanje in usposabljanje,

–  svobodo sindikalnega delovanja in organiziranja v skladu  z mednarodnimi konvencijami,

–  sodelovanje z drugimi sindikati,

–  druge cilje in pravice iz programa SVS in KSS PERGAM.

 

7. člen

SVS v izvajanju programskih in drugih usmeritev samostojno zastopa interese in zahteve članov in sicer predvsem:

–  v pogajanjih na ravni posameznega delodajalca in v pogajanjih na ravni države

–  v organih upravljanja posameznega delodajalca,

–  pri sklepanju kolektivnih pogodb,

–  pred pristojnimi sodišči, ko gre za individualno ali kolektivno varstvo pravic delavcev,

–  v pogajanjih s predstavniki Vlade in pri zastopanju in usklajevanju stališč v Državnem zboru, Državnem svetu in s predstavniki lokalnih oblasti,

–  pri interesnem sodelovanju in povezovanju z drugimi sindikati,

–  pri izvajanju sindikalnih pritiskov in stavk v skladu s stavkovnimi pravili,

–  v dogovarjanju s političnimi strankami o ekonomskih in socialnih vprašanjih, pomembnih za člane sindikata.

 

8. člen

Sindikat pri svojih odločitvah upošteva ter sklepe KSS PERGAM. Statut in program dela SVS sta temeljna akta.

  

9. člen

SVS deluje po načelih solidarnosti in vzajemnosti.

 

10. člen

V cilju zaščite materialnega in socialnega položaja in interesov članov ter usklajevanja sindikalnih aktivnosti SVS v okviru KSS PERGAM skupaj z drugimi sindikati deluje v okviru ZVEZE SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA – PERGAM.

SVS lahko, v smislu statuta KSS PERGAM, za dosego ciljev pooblasti KSS PERGAM, njene organe in vodstvo, da ta zastopa njegove interese oziroma interese članov v organih upravljanja delodajalcev, da se pogaja in sklepa kolektivne pogodbe dejavnosti in kolektivne pogodbe za posameznega delodajalca, ter uveljavlja druge interese članov SVS v skladu s sklepi organov SVS.

 

11. člen

SVS zastopa in predstavlja predsednik SVS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik SVS ali njun pooblaščeni član predsedstva SVS.

 

II. ČLANSTVO

12. člen

Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Član SVS lahko postane vsak, ki je končal visokošolski študij veterinarske medicine.

Nezaposleni delavci in upokojenci so lahko člani SVS tudi, če niso več v delovnem razmerju .

Član SVS lahko postane tudi član, ki je vključen v drug sindikat.

Posameznik se včlani v SVS s podpisom pristopne izjave SVS.

Posameznik, ki postane član SVS, ima pravico do članske izkaznice SVS.

Delavec, ki v imenu delodajalca podpisuje pogodbe o zaposlitvi ne more biti član organov sindikata, razen skupščine.

 

13. člen

Član ima pravico:

–  da demokratično uveljavlja svoje interese in zahteve,

–  da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju programa, statuta in drugih listin ter politike SVS,

–  da sodeluje, organizira in izvaja sindikalne dejavnosti, pritiske in stavko,

–  da voli in je voljen v organe SVS razen člana, ki v imenu delodajalca podpisuje pogodbe o zaposlitvi,

–  da ugotavlja odgovornost in odpoklic članov organov SVS v primeru neizvajanja programa, statuta in drugih listin, ter politike SVS,

–  da je zaščiten, če bi bil zaradi sindikalnega delovanja ali članstva  v SVS postavljen v manj ugoden položaj, ali kakorkoli šikaniran,

–  do brezplačne pravne pomoči (pravno svetovanje in zastopanje v sporih iz delovnega razmerja ),

–  do strokovnega izobraževanja in usposabljanja, če je sindikalni zaupnik,

–  sodelovati v rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnostih,

–  druge pravice in ugodnosti v okviru sindikata.

Član pridobi vse pravice iz prejšnjega odstavka takoj po včlanitvi in ko začne     plačevati članarino v skladu s tem statutom, razen pravice do brezplačne pravne pomoči, ki jo pridobi po 6 mesecih od včlanitve in plačevanja članarine v skladu s tem statutom. Člani sindikata, ki so oproščeni plačila članarine so upravičeni do 30% bonitet, ki jih nudi sindikat članom znotraj svojih aktivnosti .

 

14. člen

Član ima naslednje dolžnosti:

–  da plačuje članarino,

– da deluje v skladu z določili tega statuta,

–  da sodeluje pri aktivnostih sindikata na vseh nivojih organiziranosti,

–  da se opredeljuje do vseh oblik in metod sindikalnega boja,

–  upokojenci in nezaposleni so oproščeni plačila članarine .

  

15. člen

Članstvo v sindikatu preneha:

–  z izstopom na podlagi pisne izjave,

–  s črtanjem, če član zaradi neupravičenih razlogov ne plačuje članarine

–  z izključitvijo, če grobo krši določila statuta (ali je deloval v nasprotju s statutom), če je škodoval interesom sindikata ali ugledu stroke, če je ravnal v škodo sindikalnega premoženja, ali če je drugim članom sindikata  preprečeval sodelovanje v stavki, ki jo je organiziral sindikat.

Sklep o črtanju in izključitvi sprejme predsedstva SVS.

Delavec, ki mu je prenehalo članstvo po prvi in drugi alinei prvega odstavka tega člena, lahko zopet postane član SVS  po 6 mesecih od prenehanja. Po ponovnem prenehanju se ne more več včlaniti v SVS, razen če predsedstvo SVS ne odloči drugače. 

 

16. člen

Oblike organiziranja in delovanja SVS so lahko:

–  sindikalni zaupnik,

–  sindikat pri posameznem delodajalcu,

–  interesne oblike organiziranja in povezovanja v okviru KSS PERGAM.

 

17. člen

Sindikalni  zaupnik  je pooblaščena oseba, izvoljena od članov na skupščini SVS, ki zagotavlja, varuje in zastopa interese članov sindikata.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam s posebno odločbo potrjuje legitimnost sindikalnih zaupnikov v cilju njihove zaščite in vzpostavljanja legitimnih partnerskih odnosov pri posameznem delodajalcu.

 

III. ORGANI 

18. člen

Organi SVS so:

–  skupščina,

–  predsedstvo,

–  predsednik,

–  podpredsednik,

–  sekretar,

–  blagajnik,

–  nadzorni odbor,

–  Statutarna komisija.

 

19. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ SVS, ki se sklicuje vsaka štiri leta, sestavljajo pa jo vsi člani sindikata.

Skupščina se na podlagi odločitve predsedstva SVS lahko izjemoma skliče po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, vendar najkasneje v roku enega leta po preteku tega roka.

Skupščina je veljavna, če je prisotna večina članov. Če po preteku pol ure od najavljenega začetka skupščine ni prisotna večina članov, skupščina sklepa in je veljavna na osnovi števila prisotnih članov. Sklepe sprejema z relativno večino prisotnih članov. Skupščino skliče predsedstvo sindikata praviloma vsake štiri leta. Način delovanja skupščine se določi s poslovnikom, ki ga sprejme predsedstvo sindikata.

Skupščina:

–  sprejema programske usmeritve,

–  določa strategijo delovanja,

–  voli in razrešuje predsednika sindikata;

–  voli in razrešuje podpredsednika sindikata;

–  voli in razrešuje sekretarja sindikata;

–  voli in razrešuje blagajnika sindikata;

–  voli in razrešuje ostale člane predsedstva sindikata;

–  voli in razrešuje člane nadzornega odbora sindikata;

–  voli in razrešuje člane statutarne komisije;

–  sprejema statut, njegove spremembe ter dopolnitve in program dela sindikata;

–  obravnava in sprejema poročila o delu organov;

–  obravnava aktualno problematiko sindikata;

–  odloča o povezovanju z drugimi sindikati,

–  odloča o ustanovitvi in ukinitvi SVS,

–  imenuje delovne organe skupščine in sprejema akte za izvedbo skupščine ,

–  opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in splošnimi akti SVS in KSS PERGAM.

 

20. člen

Predsedstvo

Predsedstvo SVS je najvišji organ SVS med dvema skupščinama.

Predsedstvo sindikata sestavljajo po funkciji in položaju predsednik SVS, podpredsednik SVS, sekretar SVS, blagajnik SVS in predsednik nadzornega odbora SVS ter sindikalni zaupniki.

Predsedstvo vodi predsednik SVS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik SVS oziroma njun pooblaščeni član predsedstva.

Predsedstvo ima naslednje pristojnosti in naloge:

–  uresničuje in izvaja programe in usmeritve SVS ter KSS PERGAM,

–  izvaja sklepe skupščine,

–  odloča o posameznih aktivnostih in vprašanjih, pomembnih za ekonomski in socialni položaj članov,

–  oblikuje skupno podlago za pogajanja in pooblašča predsednika za podpis kolektivnih pogodb in drugih dogovorov in sporazumov,

–  organizira razne oblike pritiskov, vključno s splošno stavko (sprejema stavkovna pravila) in druge  oblike sindikalnega boja,

–  obravnava pobude, predloge in zahteve članov,

–  sklicuje skupščino, če je v skladu s 4. alineo 6. odstavka 22. člena ne skliče predsednik SVS,

–  sprejema pravilnik o volitvah SVS, s katerim se določi  kandidacijski postopek, postopek in način volitev, roke za izvedbo posameznih volilnih opravil in druga vprašanja, povezana z volitvami,

–  sprejema poslovnik o organiziranosti in delu SVS in njenih organov,

–  sprejema pravilnike o urejanju posameznih področij aktivnosti SVS in druge splošne akte,

–  obravnava poročilo nadzornega odbora in v zvezi s tem sprejema ustrezne sklepe,

–  sprejema  predlog programa dela SVS, predlog sprememb in dopolnitev statuta in predloge drugih dokumentov za skupščino SVS,

–  odloča o sodelovanju z drugimi sindikati,

–  odloča o sklenitvi in odpovedi konfederalne pogodbe in daje pooblastilo predsedniku Konfederacije Pergam za sklenitev in odpoved konfederalnih pogodb,

–  odloča o črtanju ali izključitvi člana,

–  opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in splošnimi akti SVS ter KSS PERGAM.

 

21. člen

Predsednik

Predsednika SVS voli skupščina SVS.

Naloge in pristojnosti Predsednika:

–  zastopa in predstavlja SVS,

–  skrbi za zakonitost in dosledno spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov ter odločitev organov SVS in KSS PERGAM,

–  skrbi za uresničevanje sklepov organov SVS in KSS PERGAM,

–  sklicuje skupščino,

–  sklicuje in vodi predsedstvo SVS,

–  po pooblastilu predsedstva SVS podpisuje kolektivne pogodbe, dogovore in sporazume,

–  opravlja druge naloge v skladu z določili tega statuta in sklepi organov SVS.

 

22. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina SVS in ne smejo imeti v času mandata v nadzornem odboru SVS nobene druge funkcije oziroma biti člani katerega koli drugega organa SVS, razen skupščine SVS.

Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora, ki je član predsedstva SVS, vendar brez glasovalne pravice.

Nadzorni odbor:

–  spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanja SVS,

–  nadzira porabo sredstev v skladu s splošnim aktom, finančnim načrtom in sklepi organov,

–  pregleduje finančno poročilo SVS,

–  poroča predsedstvu SVS,

–  opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SVS in KSS PERGAM.

 

23. člen

Statutarna komisija

Statutarna komisija ima predsednika in dva člana.

Statutarna komisija:

–  razlaga določila statuta SVS,

–  skrbi za usklajenost med statutom KSS PERGAM in statutom SVS,

–  pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta SVS.

 

24. člen

Mandat

Mandat organov SVS traja 4 leta.

V primeru iz drugega odstavka 19. člena se mandat organov SVS, članov organov in nosilcev funkcij podaljša do sklica skupščine SVS, vendar največ za eno leto.  Mandat se največ za eno leto lahko podaljša tudi članom organov in nosilcem funkcij, v kolikor ob izteku njihovega mandata na skupščini ni mogoče izvoliti novih članov organov in nosilcev funkcij, ker niti v kandidacijskem postopku niti na skupščini ni bilo podanih  predlogov za kandidate  oziroma k predlogom ni bilo danih soglasij. V tem primeru je potrebno najkasneje v roku enega leta izvesti volitve s ponovitvijo kandidacijskega postopka in volilne skupščine.

Mandat nosilcev funkcij in članov organov je enak mandatu organov.

Kandidat za posamezno funkcijo je lahko samo član SVS.

Nosilci funkcij in člani organov SVS so lahko izvoljeni oziroma imenovani v isti organ oziroma funkcijo večkrat zaporedoma.

Mandat nosilcev funkcij SVS začne teči z dnem izvolitve.

 

25. člen

Podpredsednik

Podpredsednika SVS voli skupščina SVS.

Podpredsednik ima naslednje naloge in pristojnosti:

  –  nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti,

–  opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SVS.

 

 26. člen 

Sekretar

Sekretarja SVS voli skupščina SVS.

Sekretar ima naslednje naloge in pristojnosti:

–  izvršuje naloge po pooblastilu predsednika

–  opravlja strokovno-tehnična dela

–  opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SVS

 

IV. ODLOČANJE

27. člen

Odločitve v organih SVS se sprejemajo na demokratičen način.

Člani SVS imajo pravico uveljavljati svoja stališča in interese, tako v postopku sprejemanja odločitev, kot tudi pri njihovem izvajanju.

Pri sprejemanju odločitev v organih SVS mora biti prisotna večina članov organa, razen v primeru iz tretjega odstavka 19. člena.

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov, razen če ni dogovorjena kvalificirana večina.

Z večino glasov vseh članov se obvezno sprejema odločitev o stavki in odločitve o ustanovitvi in ukinitvi SVS.

Z dvema tretjinama glasov prisotnih članov se obvezno sprejema statut, odločitev SVS z drugimi sindikati in sklepi glede višine članarine.

 

V. FINANCIRANJE 

28. člen

SVS financira svoje programe in dejavnost s članarino, donacijami in drugimi lastnimi viri.

Poraba sredstev mora biti v skladu z letnim finančnim načrtom ter programom sindikata in Pravilnik o financiranju programa dela in dejavnosti Konfederacije PERGAM.

Članarina znaša 0,6% od bruto plače člana. SVS pripada delež 0,27 % od članarine in se ta mesečno nakazuje na transakcijski račun sindikata, 0,33 % deleža članarine pa se nakazuje na transakcijski račun centrale KSS PERGAM.

Članarina je namenjena za financiranje dejavnosti in aktivnosti sindikata. Sredstva članarine niso vračljiva.

Za finančno materialno poslovanje sindikata sta odgovorna predsednik sindikata in blagajnik sindikata.

Podpisnika transakcijskega računa sindikata sta predsednik in blagajnik sindikata ter s strani predsednika pooblaščeni člani predsedstva .

Zaključni račun podpiše  predsednik sindikata.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Statut SVS in njegove spremembe in dopolnitve sprejema skupščina SVS.

Statut SVS razlaga statutarna komisija SVS.

Statut in spremembe in dopolnitve so veljavne z dnem, ko jih sprejme skupščina SVS.

 

30. člen

Ta statut je bil sprejet na Skupščini Sindikata veterinarjev Slovenije  v Ljubljani dne 23.10.2012 ( sprejeta dopolnitev 24. člena statuta ).

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja