Protipredlog, 5.11.2014

Pozdravljeni!

V vednost vam pošiljam spodaj pripeto.

Osebno sem proti vladnim poskusom dodatnih zniževanj ( koliko stane malica v Državnem zboru, recimo ……….?). Bedno in nespoštljivo.

V bodočnosti bo še več socialnih problemov.

Sem za podaljšanje dosedanjega dogovora in NIČ VEČ in še to za 1 leto. Naj že enkrat poženejo gospodarstvo. Toliko let varčevanja pa se nič na gane !!!!?

Sam sem pripravljen na stavko !


Kaj pa vi ????

Do kod ste se pripravljeni “sleči” oziroma se pustiti !sleči” ???


Morebiti mi kdo odgovori.


LP

Milan

 

PROTIPREDLOG (ODGOVOR) VLADNE POGAJALSKE SKUPINE NA ENOTEN PREDLOG SINDIKALNE STRANI Z DNE 29.10.2014 GLEDE ZMANJŠANJA OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V LETU 2015

1. Vladna stran se strinja, da se v dogovor vnese zaveza, da v primeru sklenitve dogovora s sindikati o ukrepih na področju sredstev za plače in druge stroške dela za leto 2015 za čas veljavnosti tega dogovora ne bo enostransko posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev. Strinja se tudi s predlogom opredelitve posledic morebitne kršitve takšne zaveze.

2. Vladna stran se strinja, da imajo ukrepi, ki bodo predlog dogovora, omejeno časovno veljavnost in veljajo do 31.12.2015, razen ukrepov pod točkama b. in c 5. točke tega protipredloga;

3. Vladna stran predlaga, da se v celoti sprejmejo prvotni vladni predlogi za podaljšanje ukrepov iz leta 2014, navedeni pod točkami 1, 2, 5, 6, 7 in 8.

4. Vladna stran nadomešča prvotne predloge za podaljšanje ukrepov pod točkama 3, 4 in 9 z naslednjimi predlogi:

  • Predlog pod točko 3

Pod pogojem, da se sprejmejo ukrepi pod 5. točko tega protipredloga, vladna stran predlaga delno sprostitev napredovanj v plačne razrede, in sicer tako, da lahko za en plačni razred napredujejo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje in so na delovnih mestih, ki jih zasedajo, uvrščeni v izhodiščni, prvi ali drugi plačni razred.

  •  Predlog pod točko 4

Pod pogojem, da se sprejmejo ukrepi pod 5. točko tega proti predloga, vladna stran predlaga sprostitev napredovanj v nazive, pri čemer se višja osnovna plača zaradi napredovanja v naziv prične izplačevati v roku enega leta od tega napredovanja.

  •  Predlog pod točko 9

Zmanjša se število zaposlenih za 1% na letni ravni, pri čemer znižanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja znižajo na način, da zmanjšajo obsega oddaje del zunanjim izvajalcem.

5. Vladna stran v celoti nadomešča prvotni predlog za dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili znižanje mase stroškov dela v letu 2015, z naslednjim predlogom:

  1.  Znižanje dodatka za delovno dobo z 0,33% na 0,25%;
  2.  Ukinitev dodatka za stalnost ob hkratni transformaciji tega dodatka za zaposlene, ki ga prejemajo na delovnih mestih v V. in VI. tarifnem razredu v za en plačni razred višjo osnovno plačo. Do višje osnovne plače za en plačni razred so upravičeni tudi občinski redarji, ki dodatka za stalnost sedaj ne prejemajo;
  3. Sprememba načina povračila stroškov prevoza izključno v obliki kilometrine ob hkratnem znižanju teh stroškov na podlagi modela koncentričnih krogov, kot izhaja iz priloge 1 tega proti predloga;
  4. Znižanje regresa za prehrano med delom s 3,64 € na 3 €;
  5. Selektivno zmanjšanje delovne obveznosti v dogovoru med delodajalcem in javnim uslužbencem za največ 4 ure tedensko (s 40 ur na 36 ur) za javne uslužbence, ki so zainteresirani za delo v skrajšanem delovnem času.

6. Vladna stran glede zahteve sindikalne strani, da se vlada opredeli, ali naj bi izhodišča za sistemsko upravljanje in znižanje stroškov poslovanja javnega sektorja bila predmet dogovora med sindikalno in vladno stranjo, odgovarja, da ti ukrepi niso predmet tega dogovora. Predlaga pa sindikalni strani, da sindikati podprejo te ukrepe in njihovo uresničevanje.

7. V zvezi z vprašanjem sindikalne strani, ki se nanaša na ukrepe na odhodkovni strani državnega proračuna za leto 2015 (priloga ukrepov za rebalans proračuna 2015), vladna stran odgovarja, da ti ukrepi niso predmet pogajanj/usklajevanj na sejah pogajalske komisije, temveč so lahko predmet usklajevanj sindikatov z resornimi ministrstvi.

8. Predloga sindikalne strani, da se v javnem sektorju uveljavi definicija minimalne plače, iz katere bi bili izvzeti dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, vladna stran ne sprejema, ker meni, da za javni sektor ne more veljati ugodnejša ureditev, kot velja za zasebni sektor. Opredelitev in definicija minimalne plače je vsebina zakona o minimalni plači, ki se usklajuje tripartitno v okviru ESS.

 

Predlog nove ureditve povračila stroškov prevoza – INTERVALI
DNEVNI INTERVAL
ENA SMER (prihod ali odhod)
POVR. DNEVNO – ENA SMER
NA DAN
POVR. DNEVNO – PRIHOD+ ODHOD PRIHOD-ODHOD
NA MESEC
SKUPAJ – MASA
Mesečni znesek/ JU/ 22x prihod in odhod
I IV V = IV * 2 VI = 2 * II * IV VII = V * 22
0 km – 2 km –   € –   € –   € –   €
2 km – 5 km 0,40 € 0,80 € 341.979,20 € 17,60 €
5 km – 10 km 0,70 € 1,40 € 646.374,40 € 30,80 €
10 km – 20 km 1,30 € 2,60 € 1.450.542,60 € 57,20 €
20 km – 30 km 2,00 € 4,00 € 1.134.508,00 € 88,00 €
30 km – 40 km 3,00 € 6,00 € 860.850,00 € 132,00 €
40 km – 50 km 3,80 € 7,60 € 596.691,20 € 167,20 €
50 km – 60 km 4,80 € 9,60 € 548.496,00 € 211,20 €
60 km – 70 km 5,50 € 11,00 € 429.616,00 € 242,00 €
70 km – 80 km 6,50 € 13,00 € 314.067,00 € 286,00 €
80 km – 90 km 7,50 € 15,00 € 231.480,00 € 330,00 €
90 km – 100 km 8,50 € 17,00 € 195.313,00 € 374,00 €
100 km – 150 km 10,00 € 20,00 € 649.360,00 € 440,00 €
150 km – 200 km 14,00 € 28,00 € 155.988,00 € 616,00 €
200 km in več 17,00 € 34,00 € 18.836,00 € 748,00 €
vir: Analiza MNZ 2013 (upoštevani podatki 72,3% JU in povprečna ocena 72,15% prisotnosti letno)

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja